វីដេអូ

ការតាំងពិពណ៌ពិព័រណ៌ឆ្នាំ ២០២១

ឆ្នាំ ២០២១ លើសពីការតាំងពិពណ៌បន្ទប់តាំងបង្ហាញ

លើសពីការសម្តែងនៅឆ្នាំ ២០១៩ ហ្គេតបង្ហាញ

កម្មវិធីភ្លើងបំភ្លឺឆ្នាំ ២០១៩ នៅខាងក្រៅបន្ទប់តាំងបង្ហាញ

ការតាំងពិព័រណ៌ BeiJing ឆ្នាំ ២០១៨ ដែលរៀបចំឡើងដោយ Beyond Lighting

វីដេអូលើសពីបន្ទប់តាំងបង្ហាញថ្មីឆ្នាំ ២០១៨

លើសពីភ្លើងបំភ្លឺឆ្នាំ ២០១៧ ទទួលបានការបង្ហាញ

ការតាំងពិព័រណ៌ភ្លើងបំភ្លឺនៅក្រៅបន្ទប់តាំងពិព័រណ៌ឆ្នាំ ២០១៧

ឆ្នាំ ២០១៦ លើសពីបន្ទប់បញ្ចាំងពន្លឺ

លើសពីភ្លើងបំភ្លឺឆ្នាំ ២០១៦ ទទួលបានការបង្ហាញ